0

0

Regulamin sklepu internetowego lubisklep.pl

 

 1. Informacje ogólne

Regulamin sklepu internetowego Handel Usługi
Arkadiusz Głowacki
10-686 Olsztyn
ul. Wilczyńskiego 34,
NIP 845-178-58-00

(dalej: Sprzedawca lub lubisklep.pl).

 

Regulamin

Sprzedawca realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym lubisklep.pl zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

Sklep internetowy

Do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę należy posiadać:

a) Dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari) z włączoną opcją obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.

b) Aktywne konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w sklepie lubisklep.pl.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. III.1.a).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

 

Zakupy

 

 1. Sprzedający

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez stronę www.lubisklep.pl. Oferta i ceny obejmują wyłącznie ofertę sklepu Lubi na ulicy Pułaskiego 6 w Olsztynie. Tym samym nie obejmuje innych sklepów Lubi.

 1. Obszar działania

Usługi oferowane przez Sprzedawcę dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy. Obszarem objętym dostawą jest miasto Olsztyn i miejscowości ościenne. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się na stronie www.lubisklep.pl

 1. Kupujący

Z oferty Sprzedawcy mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (dalej: Klient).

W celu korzystania z oferty Sprzedawcy należy dokonać rejestracji konta Klienta w serwisie lubisklep.pl. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Handel Usługi – Arkadiusz Głowacki, ul.Wilczyńskiego 34, 10-686 Olsztyn. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na koncie.

 1. Towary
  a)Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego lubisklep.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zamieszczone na stronach internetowych lubisklep.pl informacje o towarach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, itp. pochodzą od producentów towarów oraz z własnej bazy produktowej. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Sprzedawca sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.

b)Ceny towarów wskazane na stronie internetowej lubisklep.pl:

c)Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Sprzedawcy przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu lubisklep.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i terminu dostawy.

 

Składanie zamówienia

  1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie sklepu internetowego lubisklep.pl.
  2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) dodać towary do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie kliknięciu przycisku „Do koszyka”,

b) zalogować się do sklepu,

c) wybrać sposób i termin dostawy,

d) wybrać sposób płatności,

e) wpisać dane do faktury, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT,

f) zakończyć zamówienie poprzez kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,

g) opłacić zamówienie, jeśli została wybrana płatność przed dostarczeniem zamówienia;

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji konta Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 1. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 2. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku zamówienia produktów z dostawą na inny dzień niż w momencie składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu na cenę obowiązującą w dniu dostawy.

 

Dostawy towarów

 1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem Sprzedawcy na terenie Olsztyna i miejscowości ościennych. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się na stronie lubisklep.pl.
 2. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy. Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.
 3. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
 4. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.
 5. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 6. Odmowa realizacji zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a. Istnieją wyraźne wątpliwości, co do prawdziwości danych Klienta,

b. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. V.3. powyżej.

c. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

d. Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo w niedzielę

lub święto).

e. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient

informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

 

 1. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 

Płatności

 1. Sposoby płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej lubisklep.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Sprzedawcy, a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Sprzedawcy.
 2. Rozliczanie niedopłat i nadpłat

Sprzedawca oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. wyroby garmażeryjne, warzywa, owoce, mięso, ryby itp.). Podane na stronie lubisklep.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 30%. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na paragonie lub fakturze VAT.

Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

Dostawa

 

 1. Realizacja dostawy
 2. Dostarczenie zamówienia Klienta wiąże się z kosztami przedstawionymi w Cenniku Dostaw, który dostępny jest na stronie sklepu lubisklep.pl
 3. Dostawy realizowane są w dni powszednie w godzinach 10:00 – 18:00.
 4. Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:

 1. zaistnienia siły wyższej,
 2. nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;
 3. przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub podmiotów przy pomocy których Sprzedawca realizuje sprzedaż towarów
 4. błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
 5. braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 6. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy. W razie nieobecności Klienta zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

 1. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta lubisklep.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.
 2. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca Sprzedawca spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości kosztu dostawy (kwota zgodna z kosztem dostawy z zamówienia).

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia, które otrzymał drogą mailową przy potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 2. Oświadczenie może zostać również przesłane do Sprzedawcy pocztą tradycyjną na adres:
 3. Handel Usługi
  Arkadiusz Głowacki
  10-686 Olsztyn
  ul. Wilczyńskiego 34  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lubisklep.pl.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 5. c)towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 6. d)towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. e)dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 9. W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 10. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 

Warunki reklamacji i zwrotów

 1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
 3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sprzedawcy. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 5. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).
 8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej sklepu lubisklep.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 9. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tym adresem. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

 

     Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do strony sklepu internetowego lubisklep.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów sklepu Sprzedawcy, są zastrzeżone.
 2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronach sklepu internetowego Sprzedawcy nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 3. Z elementów stron sklepu internetowego Sprzedawcy można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie lubisklep.pl.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie Internetowym lubisklep.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym, w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym), przetwarzane są przez Handel Usługi Arkadiusz Głowacki 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 34  (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego (adres www) poświęconej Polityce Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.