0

0

SÓL WARZONA JODOWANA 1KG CENOS

1.99  /kg

Sól to źró­dło so­du – pier­wiast­ka nie­zbęd­ne­go do ży­cia. Sól wa­rzo­na cie­szy się naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią wśród wszyst­kich ro­dza­jów so­li spo­żyw­czej. Jest pod­sta­wo­wą przy­pra­wą gosz­czą­cą na sto­łach. Jej za­sto­so­wa­nie w kuch­ni jest wręcz nie­ogra­ni­czo­ne! Do­da­nie so­li spra­wia, że smak po­sił­ku al­bo wy­bra­ne­go skład­ni­ka sta­je się bar­dziej wy­ra­zi­sty.

Na stanie

1 KG 1.99zł/1KG
Cena produktu
SKU: 5902333000021 Kategorie: ,

Szczegóły produktu

BEZPIECZNA
PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚĆ KARTĄ

DOWOZIMY NA TERENIE
OLSZTYNA I OKOLIC

Promocje