0

0

SÓL KAMIENNA NIEJODOWANA DO PRZETWORÓW 1KG CENOS

1.69  /kg

Sól ka­mien­na wy­do­by­wa­na jest w ko­pal­niach so­li. Uzna­wa­na jest za naj­star­szy na świe­cie śro­dek kon­ser­wu­ją­cy. Jest szcze­gól­nie po­le­ca­na do przy­go­to­wa­na prze­two­rów: ogór­ków, ki­szo­nej ka­pu­sty, grzy­bów i in­nych do­mo­wych ma­ry­nat. Jest czę­sto sto­so­wa­na ja­ko na­tu­ral­ny kon­ser­want do ziół i wa­rzyw. Za­pew­nia im in­ten­syw­ny ko­lor, smak i aro­mat

Na stanie

1 KG 1.69zł/1KG
Cena produktu
SKU: 5900977004016 Kategorie: ,

Szczegóły produktu

BEZPIECZNA
PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚĆ KARTĄ

DOWOZIMY NA TERENIE
OLSZTYNA I OKOLIC

Promocje