0

0

SÓL JODOWANA STOŁOWA 1KG CENOS

1.99 

Sól sto­ło­wa jest nie­za­stą­pio­na do co­dzien­ne­go przy­go­to­wa­nia po­traw w kuch­ni. Wy­kształ­ca ko­lor i smak dań pod­czas go­to­wa­nia i pie­cze­nia, wy­do­by­wa i pod­kre­śla ich nie­po­wta­rzal­ny aro­mat! Po­sia­da wła­sno­ści kon­ser­wu­ją­ce, w na­tu­ral­ny spo­sób za­pew­nia tr­wa­łość prze­two­rom do­mo­wym.

Na stanie

1 KG 1.99zł/1KG

Ilość


SKU: 5900977004047 Kategorie: ,

Szczegóły produktu

BEZPIECZNA
PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚĆ KARTĄ

DOWOZIMY NA TERENIE
OLSZTYNA I OKOLIC

Promocje